Pomoc Drogowa . org

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z SERWISU OZNACZA AKCEPTACJĘ POSTANOWIEŃ REGULAMINU, A DLA OGŁOSZENIODAWCÓW ZAWARCIE UWOWY Z USŁUGODAWCĄ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE.
§1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Usługodawca - firma Haiku Studio Michał Pliszka, ul. Jerzego z Dąbrowy 5a, 77-300 Człuchów
  zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta Człuchów, NIP 764-207-63-91, REGON 220476910, udostępniająca pod adresem http://www.pomocdrogowa.org serwis, zawierający informacje dla użytkowników o pomocy drogowej, związanych z nią usługach dodatkowych, jak: ubezpieczenia, pomoc prawna, warsztaty samochodowe i blacharskie oraz inne.
 2. Użytkownik - każda osoba, która korzysta informacji zawartych w serwisie PomocDrogowa.org,
 3. Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca informacje o firmie lub usłudze i wolnych ładunkach w serwisie PomocDrogowa.org a także korzystająca z reklamy-bannera na stronie głównej,
 4. Serwis - platforma sprzętowo-programowa dostępna pod adresem http://www.pomocdrogowa.org,
 5. Ogłoszenie - wszelkie dane i informacje o firmie lub usłudze zamieszczane w Serwisie przez Ogłoszeniodawców.
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE - ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
 1. Serwis PomocDrogowa.org jest platformą internetową łączącą Ogłoszeniodawcę z Użytkownikiem, a także zawierającą istotne treści związane z pomocą drogową, udzielaniem pierwszej pomocy i zachowaniem w razie wypadku drogowego lub kolizji.
 2. Rejestracja Ogłoszeniodawców w serwisie jest konieczna dla zamieszczania ogłoszeń w serwisie. Użytkownicy serwisu mnie muszą dokonywać rejestracji.
 3. Za treść ogłoszeń publikowanych w Serwisie odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.
 4. Serwis PomocDrogowa.org nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez Ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
 5. Serwis PomocDrogowa.org nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki skorzystania z usług firmy na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie.
 6. Serwis PomocDrogowa.org nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców.
 7. Serwis PomocDrogowa.org nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami i Ogłoszeniodawcami serwisu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 8. Dane Ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez Serwis tylko i wyłącznie do czynności mających na celu prezentacje firmy lub usługi w Serwisie. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
 9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w Serwisie jest zabronione i wymaga zgody Usługodawcy. Serwis PomocDrogowa.org zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
 10. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 11. Serwis PomocDrogowa.org zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia. Aktualny regulamin będzie publikowany na stronie WWW o adresie http://www.pomocdrogowa.org/regulamin
§3. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
 1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest płatne.
 2. Płatności za zamieszczanie ogłoszeń, zawarte są na podstronie "Reklama w serwisie" Serwisu.
 3. Dane do płatności za ogłoszenie lub reklamę-banner są ogólnodostępne w zakładce "Reklama w serwisie"
 4. Zamieszczane ogłoszenie musi zostać przydzielone do odpowiedniej kategorii. Ogłoszeniodawca może dodać maksymalnie jeden wpis do każdej kategorii.
 5. Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.
 6. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Ogłoszenie zostaje publikowane w Serwisie w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy wpłaty za reklamę, o czym ogłoszeniodawca zostanie powiadomiony mailem.
 8. Aby edytować ogłoszenie w Serwisie, należy zalogować się na swoje konto i skorzystać z opcji edycji wpisu. W razie problemów prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza: http://www.pomocdrogowa.org/kontakt
 9. Aby usunąć ogłoszenie należy skontaktować sie z administratorami Serwisu i złożyć prośbę o usunięcie wpisu.
 10. W wypadku usunięcia wpisu opłata za wpis nie jest zwracana.
 11. Dodając ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Serwisu PomocDrogowa.org
§4. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ O WOLNYCH ŁADUNKACH
Regulamin ogłoszeń „Wolne ładunki” zostanie określony na odrębnych zasadach i ogłoszony na stronach serwisu PomocDrogowa.org.
§5. REJESTRACJA OGŁOSZENIODAWCÓW
 1. Wyłącznie zarejestrowani Ogłoszeniodawcy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia w Serwisie.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. Rejestracja umożliwia późniejsze dodawanie ogłoszeń reklamowych lub informacji o wolnym ładunku przez sms.
 4. Rejestracja polega na wprowadzeniu wymaganych danych i utworzeniu konta Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania wszelkich danych zgodnie ze stanem rzeczywistym.
 5. Rejestracja oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług zgodnie z definicją Ogłoszenia zamieszczoną w pkt I. ust. 1 lit. d) Regulaminu i umożliwia Ogłoszeniodawcom zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie.
 6. Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy korzystają z Serwisu logując się do niego za pomocą utworzonego przez siebie loginu oraz hasła. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie udostępniać swojego loginu lub hasła osobom trzecim. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, aby każdorazowe logowanie się do Serwisu za pomocą jego danych traktowane było jako logowanie się przez samego Ogłoszeniodawcę.
 7. Ogłoszeniodawca ma możliwość wyrejestrowania się w każdym czasie. Oznacza to zakończenie korzystania z Serwisu. Nie wyłącza jednak wynikającej z Regulaminu i obowiązujących przepisów odpowiedzialności Ogłoszeniodawcy za jego zachowanie w Serwisie podjęte przed wyrejestrowaniem.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyrejestrowania Ogłoszeniodawcy w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy Ogłoszeniodawca narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. Ogłoszeniodawca oraz Usługodawca oświadczają, że w takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu, co nie zwalnia jednak Ogłoszeniodawcy od odpowiedzialności wynikającej z Regulaminu i obowiązujących przepisów za zachowania w Serwisie podjęte przed wyrejestrowaniem.
 9. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie przenosić praw wynikających z Regulaminu na osoby trzecie.
§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca szanuje prywatność Ogłoszeniodawców i nie zbiera żadnych danych o nich bez ich zgody.
 2. Do celów marketingowych dane Ogłoszeniodawcy mogą zostać wykorzystane wyłącznie na podstawie wyraźnej i indywidualnej zgody wyrażonej podczas rejestracji. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
 3. Podanie danych osobowych Ogłoszeniodawcy jest dobrowolne, jednakże bez podania danych wymaganych do rejestracji, korzystanie z Serwisu nie będzie możliwe.
 4. Ogłoszeniodawca, który decyduje się na korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji.
 5. Ogłoszeniodawca ma wgląd do podanych przez siebie danych oraz możliwość ich poprawienia w każdym czasie po zalogowaniu się do swojego konta na serwisie.
 6. Ogłoszeniodawca ma prawo żądać zaprzestania używania i usunięcia dotyczących go danych w każdym czasie. Żądanie usunięcia danych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Serwisu.
§7. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA LUB REGULAMINU
Usługodawca szanuje prawa innych osób i oczekuje tego samego od Użytkowników i Ogłoszeniodawców. Jeżeli jakiekolwiek informacje zostały umieszczone w Serwisie z naruszeniem prawa lub Regulaminu, prosimy o niezwłoczne przesłanie nam na adres kontakt@pomocdrogowa.org stosownej informacji wraz z wyjaśnieniami i dowodami wskazującymi na naruszenie prawa lub Regulaminu.
§8. ZMIANY REGULAMINU
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, ze skutkiem od chwili udostępnienia zmienionego tekstu w Serwisie.
 2. Umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu w Serwisie uznaje się za ich doręczenie Użytkownikowi i Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym tekstem Regulaminu przed rejestracją lub zamieszczeniem ogłoszenia w Serwisie.
 3. Jeżeli Użytkownik lub Ogłoszeniodawca nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien on zaprzestać korzystania z Serwisu.
§8. UWAGI
Wszelkie uwagi dotyczące Serwisu prosimy zgłaszać na adres: kontakt@pomocdrogowa.org.